ทำความเข้าใจถึงความหมายของ พลังงานชีวมวล

terrabon-nang-luong

ชีวมวล หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Bio-energy คือสารอินทรีย์อันได้มาจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ต้นไม้ อ้อย มันสำปะหลัง ถ่านฟืน วัชพืชต่าง รวมทั้ง ขยะ มูลสัตว์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นแหล่งพลังงานได้ ทำให้ลดการใช้พลังงานในด้านอื่นลงได้ เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า แก๊ส ถ่านหิน เป็นต้น เป็นการช่วยลดพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการใช้จ่ายเงินของประเทศ ในการนำเข้าเชื้อเพลิงบางชนิด แถมยังเป็นทรัพยากรที่หาง่ายและมีราคาถูกอีกด้วย
ดังนั้นการนำพลังงานชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดเพื่อแทนพลังงานอื่นๆ ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับพลังงานในอนาคต
เราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลได้มากมายหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง คือ การใช้กากของเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน การใช้กากของเหลือมาผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถมีศักยภาพสูงถึง 3,000 เมกะวัตต์เลยทีเดียว
การหมักก๊าซชีวภาพสร้างประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องของถิ่น เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดมูลสัตว์และกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญแทบทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการลดใช้พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับกำจัดของเสียอีกด้วย
ข้อดีอีกอย่างของการใช้พลังงานชีวมวล คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดโลกร้อน เพราะ การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลไม่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์เพิ่มขึ้น
สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
มีผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไม่น้อยกว่า 20 เจ้า ทั้งใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ปัญหาของการพัฒนาพลังงานชีวมวลทุกวันนี้ไม่ใช่ปัญหาด้านเทคโนโลยี แต่ปัญหาสำคัญคือ ราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยจากพลังงานชีวมวล ต่ำกว่าราคาจากผู้ผลิตรายใหญ่เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่มาก นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แรงจูงใจในการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาพลังงานจากชีวมวลลดน้อยลง
สำหรับประเทศไทยจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานโยบายพลังงานชีวมวลให้มากกว่านี้ เช่น ในระยะสั้นควรมีการปรับราคารับซื้อไฟฟ้า ในเรื่องของระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อการวิจัยอันต่อยอดไปสู่พัฒนาให้มากขึ้น ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล รวมถึงการนำพลังงานชีวมวลไปใช้ในรูปแบบอื่นอย่างจริงจัง
หากเราหันมาให้ความสำคัญพลังงานชีวมวลกันมากขึ้น ประเทศของเราสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้มาก รวมทั้งการประหยัดเงินตราของประเทศที่ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดของเหลือใช้ต่างๆให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราควรตระหนักกันให้มากขึ้น